Protestanlık Nedir?....

 

Protestanlık, 16. yüzyılda İncil'in esaslarına dönmek için yapılan Reform hareketine verilen genel isimdir. Reform’un Latince motosu "Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus, Soli Deo Gloria" şeklindedir. Yani inanç konusunda, "Yalnız Kutsal Yazılar, Yalnız İman, Yalnız Lütuf, Yalnız Mesih İsa, Yalnız Tanrı'ya Yücelik" geçerlidir. Bunun anlamı özetle şöyledir:

1.      İnancı ve kaidelerini belirleyen nahai yetki; kilise hiyerarşileri değil, buyrukları ve ayetleriyle yalnız Kutsal Kitap'tır: “Yazılmış olanın dışına çıkmayın” (İncil, 1.Korintliler 4:6). İncil’de buyurulmayan konular tercih konusudur, İncil'de yer alan her konu bağlayıcıdır, İncil ile çelişen konu ise reddedilmelidir.

2.      Cennet; sevap ile kazanılan bir hak değil, Mesih İsa'nın tüm günahların bedelini ödediğine dayanarak yalnız iman karşılığında verilen ve yalnız Rab'bin lütfu olarak alınan bir armağandır: “İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır” (İncil, Efesliler 2:8).

3.   Hristiyan inancının özü; kilise tarafından geliştirilen gelenekler ve ayinler değil, yalnız tek Tanrı'ya övgü vermekten ve yalnız Mesih İsa'ya inanıp sözüne uymaktan ibarettir: “Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır” (İncil, Yuhanna 17:3). 

 

Resmi tıklıyarak Tevrat, Zebur ve İncil'in toplamı olan Kitab-ı Mukaddes'ten (Osmanlıca çevirisi) ya da Kutsal Kitap'tan (Çağdaş Türkçe çevirisi) istediğiniz adet sayısını sıparış verebilirsiniz!

 

Bu anlamda, Tevrat, Zebur, Nebiler ile İncil'in yetkisine dayanan ve tek bir merkezi yönetimden ile bir milliyetin Hıristiyanlık anlayışından bağımsız olan Protestan kiliseleri, dünya çapında İncilî kiliseler olarak da bilinmektedir.

 

Kökenlerimiz:

Asıl kökenimiz, Mesih İsa'nın çağlar üstü olan İncil mesajıdır.

İncil ne Batı’ya ne de Doğu’ya aittir. Aksine ilahi, semavi ve evrenseldir!

Ayrıca Türkiye Protestanları olarak, Anadolu'nun zengin kültür mozaiğine ait olan İznik Akidesi ve Kadıköy Akidesi gibi, Hıristiyan İnancı'nın tarihsel kökenlerine de bağlıyız.

Türkiye Protestan Kiliseleri ırk, dil, millet, mezhep, cinsiyet vb. ayrımları gözetmeksizin Mesih İsa'nın günahtan kurtuluş müjdesini (İncil'i) benimseyen ve ibadetlerini Türkçe olarak düzenleyen kiliselerdir.

İlkemiz; herkesle sevgiye, saygıya ve karşılıklı kabule dayalı ilişkiler bina etmektir.

İBADETİN ÖZÜNE DAİR

İncil'de M. İsa, "Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki, biim bir olduğumuz gibi bizimle [1Yu.1:3] bir olsunlar" ayetiyle ibadetin hedefi TANRI'YLA BÜTÜNLEŞMEK olduğunu (İncil, Yuhanna 17:22),

"İnsan İbadet Günü için değil, İbadet Günü insan için yaratıldı" ayetiyle Tanrı için İNSANIN, ibadet şartlarından ve usullerinden daha ÖNEMLİ olduğunu (İncil, Markos 2:27),

"Sevgi asla son bulmaz. Ama peygamberlikler ortadan kalkacak" ayetiyle ilahi SEVGİYİ YA-ŞAMANIN peygamberlikten bile BAKİ olduğunu vurgulamaktadır (İncil, 1.Korintliler 13:8).

Sözlerine devam edersek Mesih İsa, "Tanrı ruhtur, O'na tapınanlar ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar" ayetiyle şekil ve dış görünüm yerine İÇTENLİK (İncil, Yuhanna 4:23-24),

"Ben kurban değil, merhamet isterim' sözünün anlamını bilseydiniz... ötekileri yargılamaz-dınız" ayetiyle dini vecibeler yerine HOŞGÖRÜ ile DAVRANMAK (İncil, Matta 9:13),

"Siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Rabbinize dua edin" ayetiyle göstermelik ibadetler yerine GİZLİLİK ile SADELİK (İncil, Matta 6:6) ve

"Oruç tuttuğunuz zaman, ...insanlara belli etmek için kendinize perişan bir görünüm ver-meyin" ayetiyle kendini zorlama ve kanıtlama yerine GÖNÜLLÜLÜK (İncil, Matta 6:16)...

...niteliklerini, kabul gören ibadetin temel özellikleri olarak vurgulamaktadır. Devamı...