Kamu Yararına

 

“Vakıf... yazılı amacı gereği, kamu yararına çalışan bir kuruluştur”

(Kuruluş Senedi Madde 8)

 

Vakıf toplumun tüm katmanları ile işbirliği içerisinde bulunarak kamu yararına yönelik sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirir.

Ayrıca...

Protestanların Dini İhtiyaçlarını Karşılamak:

Temel amacı “Protestanların dini ihtiyaçlarını karşılamak” olan Vakfımız, ibadetlerin T.C.nin yasalarına uyum içinde yapılmasını sağlamakla kamu yararına çalışır: "...her şey uygun ve düzenli biçimde yapılsın" (İncil, 1.Korintliler 14:39).

İncil İnancını Doğru Tanıtmak:

İncil inancına ilişkin yanlış bilinenleri düzeltmek, doğruları kamuoyuna duyurmak ve İncil'in asıl mesajını açıklamak, toplumda inançlar arası eşitlilik adına yapılan çalışmalar olduğundan Vakfın birer kamu hizmetidir "İçinizdeki umudun nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun" (İncil, 1.Petrus 3:15).

Toplumsal İlişkilerde Saygı İlkesine Dayanmak:

Vakfımız, “Herkese saygı gösterin. İmanlı kardeşlerinizi sevin, Tanrı’dan korkun, krala saygı gösterin” (İncil, 1.Petrus 2:17) buyruğu uyarınca tüm devlet erkanıyla diyalog ve işbirliği, toplumun tüm kesimleriyle saygı ve sevgi ilişkileri içerisindedir.

 

Şeffaflık Esasına Hizmet Etmek:

Vakfımız, prosedürlerini net tanımlara ve kurallara bağlayarak bünyesindeki tüm birimlerin resmi makamlar tarafından doğru tanınmasını, denetlenmesini ve korunmasını kolaylaştırır: "Çünkü yalnız Rab'bin gözünde değil, insanların gözünde de doğru olanı yapmaya dikkat ediyoruz" (İncil, 2.Korintliler 8:21).

Çevrenin Güzelleşmesine Katkıda Bulunmak:

Vakfımız kültürler mozaiği olan toplumumuzda restorasyon çalışmalarıyla kültür varlıklarını, çevre düzenini ve estetik değerleri korumak ve geliştirmek için çalışır: "İsminin izzetini RABBE verin; Mukaddes ziynet [güzellik] içinde RABBE secde kılın" (Zebur, Mezmur 29:2, Eski Çeviri).

 

Toplumun Gelişmesine Hizmet Etmek:

Vakfımız, yasalara ve vatandaşlık görevlerine bağlılığı, toplumun her kademesinde dürüstlüğü ve iş dünyasında üretkenliği teşvik ettiğinden ülkemizin her alanında gelişmesini amaç edinir: "Sakin bir yaşam sürmeyi, kendi işinize bakmayı, ellerinizle çalışmayı amaç edinin. Öyle ki, kimseye muhtaç olmadan öbür insanların önünde saygın bir yaşam süresiniz" (İncil, 1.Timoteos 4:11-12).