İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı

İBADET Yönetmeliği 

(Yeni katılan kiliseler için bağlayıcı maddeler)

 

1.         TANIMLAR VE AMAÇ:

1.1.      İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı (bundan sonra “Vakıf” olarak anılacaktır), Kuruluş Senedi Beyoğlu 7. Noterliğinden 28/09/1999 tarihinde tasdik görmüş ve Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/11/1999 tarihli E. 1999/646 sayılı kararı ile hükmi şahsiyet kazanarak vakıf siciline tescil edilmiş olup, T.C. Medeni Kanunu gereğince kurulmuş ve 24 Haziran 2001 tarihinde, 24442 sayılı (sayfa 89) Resmi Gazete ilanı ile kuruluş sürecini tamamlamış olan bir vakıftır.

(…)

1.1.4.   Vakıf, Amacı uyarınca (Kuruluş Senedi 3. Maddesi) Protestanların dini ihtiyaçlarını T.C. Anayasasına ve Türk Mevzuatına uygun olarak tüzel bir kimlik altında toplu halde karşılamalarına olanak sağlayan resmi araçtır. 

1.2.      AMAÇ: Vakfın Kuruluş Senedi 4-G ve 4-H Maddeleri gereğince hazırlanmış olan iş bu İBADET Yönetmeliğinin amacı, İstanbul Protestan Kilisesi Vakfına bağlı kilise ve ibadet yerlerinde uygulanacak ibadet, etkinlik ve idare kurallarını saptamaktır.

4-G Madde: “Kilisenin temel ibadet anlayışını saptamak, gerekiyorsa bu konuda yönetmelik hazırlamak, personeli eğitmek ve bu amaçla burs vermek”;

4-H Madde: “Kilise dahil, Vakfın etkinlik alanları ile ilgili […] tüzük hazırlamak.”

2.         Temel İnanç BİLDİRGESİ

3.         Kilise Topluluğu Genel Yapısı:

3.1.      Vakfa Bağlı Kiliseler: Vakıf ile ilişki kurmak isteyen kilise toplulukları bir protokol imzalarlar (bkz. 8.5 ve 10.1). Bu topluluklar ve bunların yönetim veya idare organları, Vakıf için bir yönetim ve karar mekanizması olmadık­larından Vakıflar mevzuatında tanımlanan bir ‘vakıf birimi’ değildirler.

3.1.1.   Bu kilise toplulukları, Vakfın bünyesine dahil olmaları halinde Vakfın ismi altında toplanır ve bulundukları semt, ilçe veya ilin adını eklerler. Örneğin:

*        Bağdat Cad. No:77 Altıntepe, İstanbul adresindeki topluluk için, “İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı, ALTINTEPE Protestan Kilise Topluluğu” ismi;

*        Mehmet Akif Sok. No:15 Çukurbağ Mahallesi, İzmit adresindeki topluluk için ise, “İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı, İZMİT Protestan Kilise Topluluğu” ismi kullanılır.

(…)

3.6.      Etkinlikler: Kilise topluluğu, Tanrı’ya ibadetini sunmak ve topluluk hayatını geliştirmek amacıyla bir araya gelir veya şu etkinliklerde bulunur:

3.6.1.   Toplu ibadet: İsa’nın dirildiği haftanın ilk gününde (Pazar günü; bkz. Yu.20:1,19,26; Elç.20:7) Rab’bi yüceltmeye yönelik kutlama (1Ko.11:20,23-26).

3.6.2.   Dua: Her konudaki dilekleri Tanrı’ya şükranla ve yalvarışla bildirmek için muayyen zamanlarda dua toplantıları (Elç.2:42; Flp.4:6);

3.6.3.   Tanıtım: Rab’bin buyruğu uyarınca (Mat.28:19) ilgi duyanlara (1Pe.3:15) İncil müjdesini açıklamaya ve yaymaya yönelik her türlü araç ve etkinlik;

3.6.4.   Eğitim: İmanlıların ruhça gelişebilmeleri için hafta içi İncil çalışmaları; hizmet verenleri donatmaya yönelik eğitim programları (Elç.2:42; Ef.4:12; Kol.1:28);

3.6.5.   Sosyal hizmet: İnsanların ruhsal, bedensel ve toplumsal acılarını ve gereksinimlerini gidermeye yönelik yardım etkinlikleri (örn. İbr.13:2-3, 15-16).

3.6.6.   Değerlendirme: Kilise üyelerine danışıldığı ve kendilerinden belli konularda söz ve oy haklarını kullanmaları istendiği toplantı (örn. Elç.1:13-15; 6:3,5).

3.6.7.   Başka etkinlikler: yukarıda sıralanmayıp kilise üyelerinin ruhsal gelişimine ve kilise topluluğunun hizmet alanlarına uyan her türlü etkinlik ve çalışma.

4.         EVRAK KAYIT VE YAZIŞMALAR:

4.1.      Kilise toplulukları aşağıdaki 4 bölüm doğrultusunda evraklarını ve yazışmalarını kayıt altına alır (Protokol Formları):

a)       Kararlar (K).

b)       Giren / Çıkan Evraklar (E).

c)       Bağışlar ve Harcamalar (B).

d)       Diğer Belgeler (D).

4.1.1.   Bu bölümlerde kaydedilen evraklarda numaralandırma; bölümün ilk harfı (örneğin Kararlar için “K”), bölümün kayıt listesindeki sırası (örneğin “001”) ve taksimle ayırtıp (“/”) kaydedildiği senenin son iki rakamını (örneğin 2003 yılında: “03”) yazarak belirlenecektir. Verilen örneğe göre: “K-001/03” yazılacaktır.

Yukarıdaki bölümler listesinde (4.1.a – d) her bölüm için kayıtlarda kullanılacak baş harf parantez içinde verilmiştir. 

(…)

5.         VAKIF ile ilişkili KİLİSElerde ÜYELİK

(Üyelik Formları)

5.4.      Üyeliğin Hak ve Sorumlulukları: Üyeden, (a) İncil’in ahlakına uygun bir yaşam sürmesi (1Se.4:3,7), (b) ibadetlere düzenli katılması (İbr.10:25) ve (c) iman yaşamına ilişkin konularda önderlere uyması (İbr.13:17) istenir.

(…)

5.6.1.   Geçerli bir mazeret olmaksızın ibadetlere 3 ay süreyle devam etmeyen üyeler uyarılır. Toplam 6 ay süreyle devamsızlık gösteren üyelerin oy hakkı pasif konumuna alınır. Tekrar aktif üye konumuna dönmek için üyenin İhtiyar Heyetine başvurup 3 aylık bir devamlılık göstermesi gerekir.

5.6.2.   Kendi şahsi nedenleriyle üyelikten ayrılmak isteyen kişi, kilise yönetimine bir dilekçeyle bildirmesi gerekir. Kilise topluluğunda üstlendiği maddi veya manevi yükümlülükler varsa bunları tamamladıktan sonra üyeliği sona erecektir.

(…)

6.         İBADETLER VE ETKİNLİKLER:

6.1.      Mesih İnancı hiç bir dil, milliyet veya kültür ayrımı gözetmez. Protestan Kiliseler, Tanrı’nın buyruklarına ters düşmemek kaydıyla, bulundukları kültürün genel örf, adet ve ahlak anlayışına uygun davranırlar. Bu doğrultuda Vakıf bünyesindeki kiliseler Türkçe ibadet eden ve Türkiye’nin milli ve kültürel değerlerini yaşayan yerel kilise topluluklarıdır.

6.2.      Temel Dini İhtiyaç: Protestanların dini ihtiyaçları arasında İncil’in de altını çok net çizdiği toplu ibadet en başta gelenidir (örn. bkz. İbr.3:12-13; 10:23-25).

6.2.1.   Tescilli Amacı uyarınca Vakıf kendi mekanları içersinde Protestanların dini ihtiyaçlarını karşılamaları için uygun salonları ibadete tahsis etmektedir.

(…)

7.         VAKIF İLE İLİŞKİLİ KİLİSELERİN YÖNETİMİ

7.1.      Kilise topluluğu yönetimi, inananların dini ihtiyaçlarını karşılamaya hizmet eder ve yalnız dinsel niteliktedir. Bu doğrultuda İhtiyar Heyeti (kilise önderleri), kilise topluluğunun düzenli ibadet etmesini sağlar ve ruhsal olarak gelişmesini teşvik eder (Elç.20:17,28,32).

7.1.1.   Vakıf ile ilişkili kilise toplulukları ile ilgili olarak oluşabilecek yasal yükümlülükler durumunda kilise önderleri Vakıf Yönetiminin yetkisi altında hareket edeceklerdir.

7.1.2.   Bunun dışında Vakıf yönetimi, bu Yönetmelik maddelerine bir aykırılık söz konusu olmadığı sürece VAKIF bünyesindeki yerel kiliselerin İhtiyar Heyetinin inancı uygulamaya yönelik kararlarına müdahale edemez.

(…) 

7.3.      Vakıf ile kilise toplulukları arasındaki protokoller veya kiliseler arası kararlar, önderler değişse bile yürürlükte kalmaya devam eder.

7.7.      Gönüllü ve Asli Önderlik: Kilise yönetimi, mesleklerine devam edip önderlik hizmetini gönüllü olarak yapacak kişilerden ve gerekli görüldüğü takdirde vakfın ücretli personel olarak çalıştıracağı kişilerden oluşabilir (bkz. 3.4.2.):

7.7.1.   Önderlerden [veya görevlilerden] birine/birkaçına Vakıf aracılığıyla çalıştırılarak maaş bağlanabilmesi için, kilisenin aktif üyelerinin 2/3 oyları gerekir (1Ti.5:17-18).

a)         Bunun için kilise üyelerinin gelir düzeyinin ortalaması baz alınarak bir maaş oranı belirlenir (bkz. 6.8 ve 10.3.1.e).

b)         Her ay SSK primleriyle beraber maaş miktarı ilgili kilise topluluğu tarafından temin edilecek ve koşullu bağış olarak Vakfın banka hesaplarına yatırılacaktır (8.3.3).

7.7.2.   Kurucunun/kurucuların veya aktif önderlerin önerisi ve kilise topluluğunun onayıyla (2/3 oy) bütün zamanını kilise topluluğunun hizmetine ve üyelerin ruhsal bakımına ayırması için önderlerden biri ‘Pastör’ olarak Vakıf aracılığıyla çalıştırılabilir (bkz. 7.4.3.).

a)         Başka Hıristiyan kurumu veya kuruluşunun elemanı olarak çalışan ya da başka Hıristiyan kurumu veya kuruluşunda gönüllü de olsa mesaisinin çoğunu orada doldurarak görev yapan kişi kilisede Pastör atanamaz.

b)         Pastör atanan kişi, VAKFIN üyesiyse Vakfın Yönetim Kurulunda görev alamaz.

(…)

7.9.1.   b)         Maaşlı bir önder veya görevli sözleşmesini feshetmek isterse, iş kanunu ihbar önellerine göre ayrılış tarihinden önce Vakıf Yönetimine bir istifa mektubuyla bildirmesi gerekmektedir

            (…)

7.9.3.   Hizmetinden ayrılan veya hizmetine son verilen önder veya görevli, Vakıf veya kilise topluluğuna karşı üstlendiği maddi yükümlülükleri tamamlamayı taahhüt eder.

(…)

8.         FONLAR, KİLİSE BAĞIŞLARI VE MÜLKİYETLER:

Vakfın Kuruluş Senedi 4-A Maddesinde, “…mülkiyet satın almak, bağış kabul etmek… kiralamak…taşınmaz malları…  tahsis yoluyla edinmek” açıkça yetkileri arasında sayılmaktadır. Vakfın kuruluş amacı uyarınca topladığı bağışları vakıflar ile ilgili mevzuata uygun olarak kaydeder ve belgeler.

(…)

8.4.      Vakıf ile ilişkili kilise toplulukları topladıkları bağışlardan VAKFA [her 50 aktif üye için toplam] net asgari ücret tutarında genel gider payı ödeyecektir.

[Örneğin 700 TL (net asgari ücret) / 50 x 20 (aktif üye) = 280 TL her ay İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı’nın, VakıfBank Bostancı/IST. Şubesi 17989286 Nolu TL hesabına “İzmit Kilisesi'nin Gider Payı” açıklamasıyla yatırılır.]

8.5.      Mülkiyetler: Vakıf ile ilişkili kilise toplulukları Vakıf Yönetimi ile bu Yönetmeliğin maddelerini kabul ettiklerine ve buna göre hareket edeceklerine dair bir Protokol imzalarlar (10.1).

8.5.1.   Protokollerde Vakfın kendisine ait veya kiradaki binaların kullanım izni ve kullanım şekli ile ilgili olarak gereken açıklamalara yer verilecektir. Vakıf mülkiyetleri, tahsis edildikleri amaç dışında (Vakıf Yönetimi tarafından farklı bir karar alınmadığı sürece) başka bir amaç için kullanılamaz.

9.5.2.   Kilise topluluğunun kullandığı bina, aynı topluluğun üyeleri tarafından Vakfa bağışlandıysa, binanın satışı söz konusu olduğunda o topluluğun önderlerinin muvafakati alınacaktır. Bu koşullar kilise ile Vakıf arasındaki protokol devam ettiği sürece geçerlidir.

9.         KİLİSE PERSONEL EĞİTİMİ VE GÖREVLİ ATAMA

(…)

10.       Kilise TOPLULUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

10.1.    Protokol: Vakıf ile ilişkili kilise topluluklarından oluşan yeni toplulukların kuruluş ve yönetim şekli 7. Maddede gösterilmektedir. Bu topluluklar, Yönetmeliğin maddelerine bağlı olduklarına dair Vakıf ile protokol imzalar.

10.1.1. Kurulduktan sonra Vakfa başvuran kilise toplulukları kendi ibadet uygulamalarına sahip iseler ve bu kurallar Yönetmelikle çelişmiyorsa bunları muhafaza edebilirler. Protokolde gerekli görülen bağlılık ilkeleri ve kuralları belirtilecektir.

10.1.2. Protokol, imzalandıktan üç ay sonra yürürlüğe girer. Bu süre, başvuran kilise topluluklarının kayıtlarını ve evraklarını Yönetmeliğe uygun olarak düzenlemeleri için tanınır.

10.1.3. Vakıf ile ilişkisine son vermek isteyen kilise topluluğu bunu gerekçeleriyle beraber Vakfa yazılı olarak bildirecektir. Vakfa karşı üstlendiği maddi veya manevi yükümlülükleri tamamlayarak ayrılmak zorundadır (örneğin, söz konusu topluluğun hizmetinde çalışan Vakfın personeli varsa çıkış ve tazminatlarının ödenmesi gibi).

            (…)

10.3.    Danışma Kurulu: Vakıf ile ilişkili kilise toplulukları, (a) Vakfa olan sorumluluklarını koordineli bir şekilde yerine getirmek, önerilerde bulunmak ve (b) kendi aralarındaki iletişim ve işbirliğini sağlamak için kilise topluluklarının İhtiyar Heyetlerinden biri asil biri de yedek olmak üzere birer temsilcinin katılımıyla İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı bünyesindeki Kiliseler bir ‘Danışma Kurulu’nu oluştururlar.

10.3.1. Danışma Kurulu bir sonraki yılın projelerini kararlaştırmak ve bütçe önerilerinde bulunmak üzere yılda en az bir defa, Vakfın bütçe toplantısından önce bir araya gelir. Danışma Kurulu:

a)         Kiliselerin ortak etkinlik ve projelerini düzenlemek;

b)         Birlikte seminerler, konferanslar organize etmek;

c)         Teoloji eğitiminde ortak programlar saptamak ve burs vermek;

d)         Yeni kilise topluluklarına maddi ve manevi destek vermek;

e)         Kiliselerde Vakfın çalıştırdığı personele uygun bir maddi destek sistemi oluşturmak ve kaynaklar bulmak;

f)          Kilise topluluklarının ortak gereksinimlerini dile getirmek için Devlet ve resmi makamlarla diyalog temin etmek; ve

g)         Kiliseler tarafından uygun görülen her türlü çalışmayı gerçekleştirmek;

konularında önerilerde bulunmak amacıyla hareket eder.

10.3.2. Danışma Kurulu bir divan başkanı ve bir sekreter seçerek oturumuna başlar.

10.3.3. Her kilise topluluğu bir oy yetkisine sahiptir.

10.3.4. Fahri üyeler: Vakıf Yönetim Kurulu Dönem Başkanı ve İstanbul Protestan Kilisesinin Kurucusu birer oy yetkisine sahiptir.

_________________________________

İbadet, etkinlik ve kurallar düzenleyen bu belgedeki tüm hususlarda değişiklik yapmak konusunda son karar mercii Vakıf olup Vakıfça yapılan değişikliklere VAKIF bünyesindeki her kilise ve ibadethane tümüyle uymak zorundadır.